Akční konsensus

pro akční dny od třetího do šestého září

Rok 2019 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 1,5 stupně Celsia, musíme v příštích několika letech radikálním způsobem omezit emise skleníkových plynů a nechat až osmdesát procent všech známých zásob fosilních paliv pod zemí. Fosilní společnosti je ale plánují vytěžit a spálit.

Česká republika se ve své Ústavě a v dalších právních předpisech hlásí k šetrnému využívání přírodních zdrojů, k trvalé udržitelnosti, k ochraně života a zdraví svých obyvatel a k principu předběžné opatrnosti. Podpisem a ratifikací Pařížské dohody z roku 2015 jsme jako stát výslovně uznali potřebu „účinné a progresivní reakce na naléhavé hrozby změny klimatu“. Zavázali jsme se přitom, mimo jiné, usilovat o to, aby nárůst globální teploty nepřekročil 1,5 stupně Celsia a urychleně za tímto účelem snižovat emise skleníkových plynů. Přesto tak česká vláda nečiní a progresivní plány na ochranu klimatu naopak blokuje.

Vzhledem k naléhavosti klimatické krize a dlouhodobé neochotě politiků tento problém řešit nám nezbývá, než vzít věci do vlastních rukou. V době konání akčního víkendu se hodláme zapojit do legálních happeningů a demonstrací, chystáme se ale také provést veřejně ohlášené nenásilné přímé akce občanské neposlušnosti namířené proti některým z fosilních infrastruktur v okolí. Sami se tak na chvíli staneme limity těžby a spalování uhlí, které jsou největší příčinou změn klimatu a jejich dramatických dopadů.

Protestů i nenásilných přímých akcí se může zúčastnit kdokoliv, a to bez ohledu na předchozí zkušenosti. Cílem je poukázat na škodlivost a nesmyslnost uhelného průmyslu, nikoliv ohrozit veřejnost na dodávkách energií. Na přímé akce se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Eskalace nebudou vyprovokovány z naší strany, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí. Blokovat a obsazovat budeme vlastními těly či pomocí blokovacích pomůcek určených pro kladení pasivního odporu, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Budou-li na místě policejní řady či bariéry, projdeme kolem nich a budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií či ochrankou dolu vyvolanému z naší strany. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace. Naše akce nebude cílena proti pracovníkům fosilního průmyslu ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí a pracovníků bude naší nejvyšší prioritou. Akci se pokusíme udělat co nejvíce kreativní a přístupnou každému.

Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch našich protestů a akcí, navzájem se budeme podporovat. Pokud někdo vědomě a úmyslně poruší tento akční konsensus, nemůže si nárokovat právo na pomoc ostatních v případě právních, finančních i jiných důsledků akce.