Akční konsensus a praktické informace

pro akční dny od pátého do sedmého července

Rok 2018 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 1,5 stupně Celsia, musíme v příštích jedenácti letech radikálním způsobem omezit emise skleníkových plynů a nechat až osmdesát procent všech známých zásob fosilních paliv pod zemí. Fosilní firmy je ale plánují vytěžit a spálit.

Vzhledem k naléhavosti klimatické krize a dlouhodobé neochotě politiků tento problém řešit jsme se opět rozhodli vzít věci do vlastních rukou. V době konání klimatického kempu se chystáme provést akty nenásilné občanské neposlušnosti proti jedné z fosilních infrastruktur v okolí kempu, Sami se na chvíli staneme limity těžby a spalování uhlí, které jsou největší příčinou změn klimatu a jejich dramatických dopadů.

Podoba akce, kterou jsme zvolili, je veřejně ohlášený akt občanské neposlušnosti nasměrovaný proti jedné z místních fosilních infrastruktur. Kdokoli se ho může zúčastnit, a to bez ohledu na předchozí zkušenost s podobnými protesty. Zapojíme se do legálních demonstrací nebo do odvážnějších nenásilných akcí občanské neposlušnosti. Na akci se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Eskalace nebudou vyprovokovány z naší strany, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí.

Blokovat a obsazovat budeme vlastními těly či pomocí blokovacích pomůcek určených pro kladení pasivního odporu, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Projdeme kolem policejních řad či bariér, budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií či ochrankou dolu vyvolanému z naší strany. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace. Naše akce není cílena proti pracovníkům fosilního průmyslu ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí a pracovníků bude naší nejvyšší prioritou. Akci se pokusíme udělat co nejvíce kreativní a přístupnou každému.

Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch akce, navzájem se budeme podporovat. Pokud někdo vědomě a úmyslně poruší tento akční konsensus, nemůže si nárokovat právo na pomoc ostatních v případě právních, finančních i jiných důsledků akce.

Občané za konec doby uhelné

Praktické informace k akčním dnům

Co se bude dít během akčních dnů?

Během akčních dnů proti uhlí budou mít prostor všechny možné formy nenásilných protestů za konec doby uhelné. Hnutí Limity jsme my společně s místním spolkem Zastavme elektrárnu Chvaletice bude v pátek 5. 7. od 10:00 pořádat ohlášenou demonstraci proti výjimce pro elektrárnu Chvaletice a za konec doby uhelné. Naše iniciativa Občané za konec doby uhelné pak vyzývá k nenásilným akcím občanské neposlušnosti, které dalšími ekologické organizacemi s řadou vědců, umělců a dalších osobností.

Co to je občanská neposlušnost a k čemu je dobrá

Občanská neposlušnost je běžný a rozšířený způsob, jak se postavit nějaké nespravedlivé či neobhajitelné praxi. Skrze nenásilné porušení platných pravidel takto dáváme najevo, že jsme ochotni vystavit sami sebe důsledkům porušení zákona, abychom upozornili na velmi vážný problém, který politická moc a legislativa nebere v potaz. Proto akce občanské neposlušnosti, k nimž iniciativa Občané za konec doby uhelné vyzývá, podporujeme.

Je obecně uznávanou skutečností, že lidé způsobují změny klimatu a že je zcela nezbytné v nejbližší době zásadně omezit emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv. Stejně tak je nepopiratelné, že změny klimatu zasahují a poškozují miliony lidí, především pak těch, kteří k nim nejméně přispěli. Těžba a spalování fosilních paliv stejně tak ničí českou krajinu a poškozuje zdraví tisíců lidí. Čeští i světoví politici ale namísto toho, aby situaci řešili, opakují prázdné sliby a přitom umetají cestu další těžbě a spalování uhlí a ropy, povolují další rozšiřování dolů, prodávají staré elektrárny uhlobaronům. Pařížská klimatická konference sice odsouhlasila vznosný cíl omezit oteplování pod 1,5 stupně Celsia, nezdá se ale, že by se jej reálně někdo odpovědně snažil naplnit.

Toto je neúnosná nespravedlnost. Postavit se uhelné infrastruktuře mírumilovně do cesty možná znamená dopustit se přestupku, ale ve stávající politické situaci to je naprosto legitimní, ba nezbytné. Znamená to navázat na dlouhou tradici občanské neposlušnosti, jež klade naše osobní svědomí nad formální zákonnost – tak jak to bylo v případě Charty 77 či předrevolučních severočeských demonstracích za čistý vzduch.

Jaký je vztah mezi kempem a akcemi občanské neposlušnosti?

Klimakemp je místem, který má dát svým účastníkům prostor k sebeorganizaci, síťování a autonomnímu občanskému jednání. K akcím občanské neposlušnosti letos vyzývá naše občanská iniciativa Občané za konec doby uhelné. Účastníky a účastnice kempu také důrazně vybízíme, aby se při svých akcích nenásilných akcích bezpodmínečně drželi jejího akčního konsensu. Ten vznikal nehierarchicky diskutováním mezi lidmi, kteří se přípravy nenásilných akcí občanské neposlušnosti proti uhlí účastní a vymezuje podmínky, za kterých jsou oni sami ochotni podobné aktivity vykonávat. Ten kdo akční konsensus poruší, nemůže počítat s podporou ostatních ve svém počínání ani jeho důsledcích.

Můžu přijet na kemp, i když nechci být občansky neposlušný?

Tak určitě! Jak píšeme i výše, v rámci Klimakempu se uskuteční v blízkosti elektrárny Chvaletice také legální demonstrace proti výjimkám pro uhlobarony, za konec doby uhelné a ochranu klimatu i našeho zdraví. Prostor pro vyjádření určitě dostanou všichni. I během akčního víkendu je navíc důležité udržet Klimakemp v chodu a účastníky protestů podporovat i pokud se jich sami nechcete účastnit.

Co když jsem se občanské neposlušnosti ještě nikdy neúčastnil?

Chceme, aby se také v České republice co nejvíce lidí zapojovalo do akcí občanské neposlušnosti. Plánujeme proto v průběhu kempu několik tréninků, jež by měly účastníky pro případné akce tohoto typu připravit. Každý by měl mít příležitost získat od zkušených účastníků znalosti, jež jsou k podobným aktivitám zapotřebí.

Co je to afinitní skupina a musím ji mít?

Z hlediska sebeorganizace je nejlepší, pokud se legálních demonstrací i akcí nenásilné občanské neposlušnosti účastníš zapojený do skupiny čtyř až deseti lidí. Tomu se říká afinitní skupina. V rámci ní si lidé důvěřují, starají se o sebe, společně se konsensuálně rozhodují a jednají. Hlavní je, aby měli stejný cíl. Afinitní skupina může se sadou svých rozhodnutí vysílat delegáty do hromadného pléna, které pak konsensuálně rozhoduje o kolektivním postupu. Doporučujeme vám utvořit si afinitní skupinu ještě před kempem, i v jeho rámci by ale mělo být dost příležitostí na to dát jednu dohromady a fungování v ní si nacvičit. Neboj se oslovit někoho přímo na kempu, aby ti s nehierarchickým sebeorganizováním pomohl. Právě jeho praktické používání je jedním z cílů Klimakempu.

Jak se v případě občanské neposlušnosti chovat?

Žádáme všechny, kteří by se chtěli akcí občanské neposlušnosti účastnit, aby se drželi vyhlášeného akčního konsensu a aby především striktně dodržovali princip nenásilí. Dále se vždy starej o svou afinitní skupinu, a to primárně o jednoho z jejích členů, se kterým jste ve dvojici jako tzv. buddies.

Jaké jsou možné právní důsledky a kdo mi je pomůže řešit?

Je pravděpodobné, že se nenásilnou občanskou neposlušností můžeš dopustit některého přestupku – zejména takzvaného neuposlechnutí výzvy. To může znamenat zadržení až na osmačtyřicet hodin a potenciálně také pokutu. Pokud bys v průběhu kempu byl zadržen policí, pak věz, že nezůstaneš sám – ostatní budou solidárně usilovat o tvoje propuštění a pomohou ti nést následky.

Součástí kempu bude autonomní právní poradna provozovaná dobrovolnickou právní pracovní skupinou jejíž služby budou k dispozici všem, kdo dodrží akční konsensus. Tu lze vždy kontaktovat prostřednictvím emailu pravo@limityjsmemy.cz či na telefonním čísle +420 910 128 501Včas zveřejníme též podrobný rozbor toho, k jakým přestupkům může dojít a jak se s nimi vypořádat, který bude rovněž na kempu všem k dispozici.

Pokud studuješ práva nebo jsi již právníkem či právničkou a chtěl bys se do právní skupiny zapojit, napiš prosím na email právní skupiny.

Co když se mi během akce něco stane?

Na Klimakempu se o sebe budou všichni vzájemně starat. K dispozici bude také zdravotnický tým, který podá pomocnou ruku v případě potřeby. Pokud studuješ medicínu či jsi přímo vyškolená zdravotnice, napiš prosím email hnutí Limity jsme my, když se budeš chtít připojit do týmu.