Manifest

O co usilujeme?

Změny klimatu jsou největším nebezpečím pro budoucnost lidstva. Mezi vědci přitom panuje shoda, že za celosvětové rekordní oteplení planety, zvyšující se hladiny moří, tání ledovců, vlny veder a sucha, drastické záplavy, stále silnější tropické bouře a vymírání živočichů může lidská činnost, zejména těžba a spalování fosilních paliv. Základním cílem našeho hnutí je proto ukončení těžby a spalování uhlí a všech ostatních fosilních paliv, dosažení klimatické spravedlnosti a spravedlivého přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

  • Energetická demokracie

    Podporujeme úplný přechod na obnovitelné zdroje energie bez falešných řešení, jako jsou jádro nebo plyn. Energetika má sloužit všem, moc nad trhem a sítí tedy nesmí zůstat v rukou konglomerátů a uhlobaronů. Naopak by se měla rozvíjet komunitní energetika v podobě energetických družstev a obecní energetiky. Energie musí být cenově dostupná a ekologická, zároveň je však třeba dbát na energetickou efektivitu a cílené snižování spotřeby místo nekonečného ekonomického růstu.

  • Spravedlivá transformace

    Součástí přechodu na obnovitelné zdroje energie musí být rozšiřování sociálních jistot pro pracující ve všech odvětvích. Pouhé nahrazení pracovních míst jinými nestačí, je potřeba vzít v potaz jak kvalitu, tak i smysl práce. Jedná se také o prostor pro experimenty v oblasti organizace práce, jako je například zkrácení pracovní doby nebo družstevnictví. Ekonomická nerovnost v bývalých uhelných regionech se musí vyrovnat ve prospěch pracujících a běžných obyvatel, komunit a obcí. Náklady musí nést hlavně ti, kteří mají hlavní podíl na nespravedlnostech fosilního průmyslu. K vytvoření budoucího rozkvětu potřebujeme participativní, otevřený a demokratický proces.

  • Společnost pro všechny

    Chceme klima a energetiku řešit ve spojitosti s hlubšími, systémovými příčinami současné krize. Klimatická a ekologická krize je totiž důsledkem nekonečného rozpínání růstové tržní ekonomiky. Je proto třeba směřovat k ekonomice, která bude sloužit dobrému životu pro všechny v rámci mezí planety, ne hromadit peníze a moc v rukou oligarchů. Tuto cestu pro nás představuje nerůst, ve kterém bude cíleně snižována spotřeba, a kde lidé, další živé bytosti a příroda už nebudou vnímány jako pouhé zdroje. Usilujeme o rozvoj solidární a odolné společnosti, vyznačující se horizontálním a rovnostářským rozdělením moci a vysokou mírou decentralizace. Zároveň pojmy jako rovnost či spravedlnost vztahujeme ke všem, zejména k těm, kdo jsou diskriminováni kvůli rase, pohlaví, sexuální orientaci či živočišnému druhu. Stojíme po boku všech světových hnutí za emancipaci a osvobození a chceme s nimi spolupracovat.

K čemu se hlásíme?

Jsme součástí globálního hnutí. Jsme si vědomi, že změny klimatu představují celosvětový problém. Cítíme se být spojení s vzrůstajícím hnutím za klimatickou spravedlnost, které reprezentují skupiny jako Ende Gelände, dakotští Siouxové, Plane Stupid, 350.org nebo Reclaim the Power. Z toho důvodu jsme se několikrát zúčastnili mezinárodních akcí Break Free from fossil fuels, při nichž tisíce lidí vlastními těly blokovaly povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. V budoucnosti hodláme podporovat protesty proti fosilnímu průmyslu po celém světě. A to nejen prohlášením solidarity, ale i fyzickou účastí. Taktiky a směřování globálního hnutí chceme přenášet i do České republiky.

Hlásíme se k solidaritě s lidmi nejvíce postiženými změnami klimatu a ekologickými problémy. Jsme si vědomi, že ekologické problémy nelze vnímat odděleně od sociálních a ekonomických otázek. Klimatické změny kopírují mocenské rozložení ve společnosti a prohlubují nerovnost na mnoha úrovních. Problémy spojené s měnícím se klimatem postihují nejvíce nejchudší státy globálního jihu, ačkoliv k vypouštění emisí přispívají nejméně. Podobně v rámci států bývá nejvíce znečištěné životní prostředí v místech, kde se zároveň vyskytují největší sociální problémy. Ekologické katastrofy nejhůře dopadají na chudé, lidi jiné než bílé barvy pleti a ženy. Sucho a přírodní katastrofy jsou jednou z příčin migrace, kvůli kterým jsou desetitisíce lidí nuceny opustit své domovy. Všichni výše jmenovaní nesou následky způsobené nadměrným vypouštěním emisí globálním Severem, který z historického hlediska nese přímou odpovědnost za škody způsobené změnami klimatu. Přišel čas to změnit.

Jak fungujeme a co děláme?

Fungujeme nehierarchicky, nemáme šéfy, jsme nezávislí na politických stranách. Snažíme se vytvářet ekologické hnutí zdola, ve kterém má každý člověk, který souzní s našimi hodnotami, rovný přístup k rozhodování o naší činnosti. Hlas lidí zasažených ekologickými problémy bude nejvíce slyšet tehdy, pokud budou mít možnost aktivně se zapojit do činnosti ekologického hnutí, přicházet s vlastními nápady a podílet se na jejich realizaci. Jsme otevření, usilujeme o co největší inkluzivitu našeho hnutí. V naší skupině nebudeme tolerovat rasismus, sexismus ani jiné diskriminační formy dělení lidí. Chceme dát možnost ovlivnit směřování hnutí všem lidem souznícím s našimi hodnotami nehledě na barvu pleti, věk nebo gender. Chceme propojovat různá sociální hnutí s obyčejnými lidmi, kteří trpí těžbou a spalováním fosilních paliv a následky změn klimatu.

Hlásíme se k nenásilí. Při svých aktivitách nechceme způsobit újmu živým bytostem, ať už lidským nebo zvířecím. Rovněž není našim cílem záměrně ničit majetek. Násilí pro nás není způsob, jímž chceme prosazovat naše cíle.

Hlásíme se k přímé akci. Radikální politika, taková, která řeší hlubší příčiny společenských problémů, nikdy v historii neuspěla bez přímého jednání. Pomocí metod přímého jednání se v historii podařilo prosadit volební právo pro ženy, osmihodinovou pracovní dobu či zrušení otroctví a rasové segregace. Přímá akce je pro nás hlavním, byť ne jediným způsobem, jak měnit společnost a zároveň mobilizovat lidi. Mezi nástroje přímé akce počítáme například nenásilné blokády, pasivní odpor a občanskou neposlušnost. Jsme ochotni a ochotny se aktivně a vědomě konfrontovat se zákony a společenskými konvencemi ve jménu legitimních cílů.

Při organizování našich akcí dbáme na jejich udržitelnost. Nechceme o ekologicky udržitelné společnosti pouze mluvit, chceme ji žít. Od stravování přes výrobu energie až po nakládání s odpadem se snažíme naše akce přizpůsobit ideálu, o který usilujeme.

Chceme změnit systém, ne klima!